กระดานถาม-ตอบ
ขอเชิญร่วมตั้งคำถามหรือเปิดประเด็นใหม่ กรุณากดที่นี้ และร่วมตอบคำถามโดยการ click ที่แต่ละคำถาม
<%if request("no") ="" then pageno =1 else pageno=request("no") end if%>
<% On error resume next Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Guest" , " " , " " SQL="Select * from Question order by QNumber desc" Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.open SQL,Conn,1,3 total=rs.Recordcount pagesize=15 totalpage=total/pagesize if (total mod pagesize) <> "0" then totalpage= totalpage+1 end if rs.Move pagesize*(pageno-1) if trim(pageno) <> trim(totalpage) Then endrecord = pagesize else endrecord=(total mod pagesize) end if a=1 For a=1 to endrecord Response.Write("#" & right( "0000" & rs("QNumber"),5) & " " & "" & rs("QTopic") & "" & " " & rs("QName") & " " & rs("QDate") & " ( " & rs("NAnswer") & " )
" ) %> <%RS.MoveNext Next rs.close conn.close%>
หมายเลขหน้า เรียงจากคำถามใหม่ไปเก่า <%For b=1 to totalpage%> <%=b%>| <%Next%>